Sort by
Sort by

Амбалажата ги заштитува храната и пијалаците, го обезбедува квалитетот и свежината на производот, дава информации за нутритивната вредност на производот и спречува загадувањето со отпад од храна.

Но, овие клучни потреби не треба да предизвикуваат штета на планетата. Затоа е клучно да го намалиме отпадот, да управуваме со рециклираните материјали и да ја зголемиме можноста за нивно рециклирање и повеќекратна употреба. Нашата визија е амбициозна: свет во којшто ниедна амбалажа на Nestlé, вклучувајќи и пластика, не завршува во депонија и не предизвикува загадување.

Амбалажата е важен дел и од справувањето со глобалните предизвици со отпадот од храна. Го разгледуваме сопственото работење, соработуваме со колеги од индустријата и ги едуцираме потрошувачите.

Нашиот напредок кон поодговорни амбалажи

Title
Амбалажи погодни за повеќекратна употреба, рециклирање или компостирање*

Subtitle
Процент

Title
Намалување на необработена пластика во однос на одредницата за 2018 година

Subtitle
Процент

Придонеси за ЦОР

ПОЦ

Поддршка за циркуларната економија

Го поддржуваме создавањето циркуларна економија преку нашата работа на подобри амбалажи, помалку амбалажи и подобри системи. Оваа работа вклучува намалување на употребата на необработена пластика, тестирање на системите за повеќекратна употреба, зголемена употреба на хартиени амбалажи и создавање шеми за собирање, сортирање и рециклирање отпад што функционираат соодветно во сите земји каде што работиме. Јазот во глобалната инфраструктура е значителен и не сме директно надлежни за тоа – но соработуваме со партнерите низ светот за да создадеме модел за успешни практики за собирање отпад. Исто така, го поддржуваме воведувањето нови закони и прописи со цел подобрување на еколошкиот профил на амбалажите и забрзан развој на неопходната инфраструктура за собирање, сортирање и рециклирање материјали.

Целиме повеќе од 95 % од нашите пластични амбалажи да се погодни за рециклирање до 2050 година, со стремеж да постигнеме 100 % од амбалажите да се погодни за рециклирање и повеќекратна употреба. Исто така, трикратно ќе ја намалиме употребата на необработена пластика до 2050 година.

Пристап до податоци за перформансите за намалување на отпадот

Преземете ги нашите заложби и поврзаните клучни показатели за перформансите во Додаток на извештај во формат CSV: Waste Reduction (pdf, 20Mb).

обработка во поле

Како работиме на тоа да го намалиме штетното влијание на нашите амбалажи