Sort by
Sort by

Разновидност, рамноправност и вклученост

woman holds the "respect" card

Интегрираност со нашата култура

Разновидност, рамноправност и вклученост се нашата секојдневна реалност. Ние ги почитуваме и поддржуваме уникатноста и потенцијалот, без оглед на расата, полот, културата, сексуалната ориентација или инвалидноста.

Разновидност во секојдневниот живот

Промовираме разновидност, рамноправност и вклученост преку нашата култура, нашата работа во општеството и со иновациите.

Култура

woman on beautiful landscape background

Градиме инклузивна култура која ги искористува разликите меѓу нашите вработени.

Општество

smiling girl

Сме инклузивни во начинот на кој се однесуваме и вклучуваме во општеството и со заинтересираните страни.

Иновации

smiling man

Размислуваме за потребите на различните потрошувачи и клиенти кога создаваме и дистрибуираме нашите производи.

Рекрутираме луѓе кои ги почитуваат нашите вредности, обезбедуваме еднакви можности за сите и го заштитуваме приватноста на сите. Не толерираме никаква форма на злоупотреба или дискриминација. Нашата цел е да создадеме работни места каде сите се вклучени и можат да ги исполни своите потенцијали. Оваа ангажираност започнува при рекрутирањето и продолжува до крајот на работниот однос. Секоја од нашите пазари има акционен план за разновидност, рамноправност и вклученост, дизајниран за обезбедување на еднакви можности за сите да допринесат, растат и се чувствуваат вредни.

Предузимање на акции низ целиот свет

Глобално, напорите на Nestlé се фокусирани на четири области во рамките на разновидност, рамноправност и вклученост: рамноправност на половите, луѓе со попреченост, ЛГБТИ+ заедницата и раса и етничкост. Како работодавач кој обезбедува еднакви можности, ние гарантираме интеграција и рамноправност за луѓето од сите генерации во сите четири столбови на вклученост.

Рамноправност на половите

Сме член на Глобалниот пакт на Обединетите нации од 2001 година и се приклучивме на Принципите за овозможување на жените на Обединетите нации во 2013 година за напредокот на рамноправноста на половите и овозможувањето на жените на работното место, на пазарот и во заедницата. Преку нашиот План за акселерација на рамноправноста на половите, работиме на балансирање на половата структура на нашата работна сила, со посебен фокус на рамноправноста на половите во лидерството.

Планот за акселерација на рамноправноста на половите вклучува следниве специфични акции:

  • Поддршка на сите менаџери за развој на инклузивно работно место и обезбедување на обука за несвесни предрасуди;
  • Пофаќање на користењето на платениот родителски одмор и политиките за флексибилно работно време на Nestlé во сите оперативни компании на Nestlé;
  • Засилување на програмите за менторство и спонзорство за подготовка на жени со висок потенцијал за високи извршни позиции;
  • Вработување и напредување на повеќе жени на високи извршни позиции;
  • Преглед на резултатите со високите лидери за промоција на рамноправноста на половите и обезбедување на напредок;
  • Продолжување на нашите напори за застапување на еднаква плата и отстранување на услови кои предизвикуваат разлики во плата според полот;
  • Известување за напредокот во годишниот извештај за создавање на споделена вредност на Nestlé.

До крајот на 2022 година, го постигнавме целта да ја зголемиме пропорцијата на жени во нашите 200 највисоки извршни позиции на 30%. Во моментов, жените ги задржуваат 45% од нашите менаџерски позиции. Постигнувањето на рамноправна организација е продолжен фокус на нашата работа. Ќе продолжиме да ја приоритизираме нашата работа низ целиот бизнис на патот кон рамноправност на сите нивоа на менаџмент.

Исто така, го промовираме рамноправноста на половите во работните места на нашите доставувачи и во земјоделските заедници од кои снабдуваме.

women at work

Луѓе со попреченост

Преку членството во Глобалната бизнисна и мрежа за попреченост на Меѓународната организација на трудот (ILO), го промовираме вклучувањето на луѓе со попреченост во нашата глобална работна сила. Во 2020 година, се приклучивме на иницијативата The Valuable 500, со што се обврзуваме да: Обезбедиме еднакви можности за сите и непрекинато напредуваме во пристапноста за луѓето со попреченост во нашите операции.Промовираме свест и разбирање за искуството на луѓето кои живеат со попреченост, за да се намали несвесната предрасуда и да се создаде уште поголемо инклузивно работно место.Искористуваме ја нашата иницијатива Nestlé Needs YOUth за позитивен влијание врз животот на младите луѓе со попреченост, помагајќи им да развијат вештини за успешно функционирање.

people with disabilities

ЛГБТИ+ заедницата

Како член на Партнерството за глобална рамноправност на ЛГБТИ+ (PGLE), помагаме во забрзувањето на рамноправноста и вклученоста на ЛГБТИ+ луѓето на работното место. Ги овластуваме нашите работници да бидат автентични на работа и имаме воведено силни политики, упатства и системи за извештајување за да го засилуваме нашето културно почитување и поддршка. Ова вклучува и напори за обезбедување на полно независни придобивки. 

Го поддржуваме Стандардот на Обединетите нации за ЛГБТИ+ и соработуваме со граѓански организации за заедницата ЛГБТИ+ во многу земји за застапување на граѓанските права и заштита на работното место. Нашите групи за ресурси за вработените кои функционираат на пазарите ги поттикнуваат безбедниот простор за разговори на вработените за теми поврзани со ЛГБТИ+. На пример, во Nestlé Велика Британија и Ирска, мрежата брои повеќе од 220 вработени и сојузници од ЛГБТИ+ и е номинирана меѓу најдобрите мрежи на Британските награди за ЛГБТ+.

ЛГБТИ+ заедницата

Раса и етничкост

Nestlé долго време промовира рамноправност на расата и етничкоста. Бевме еден од основачите на иницијативата на Светскиот економски форум "Партнерство за расна правда во бизнисот". Се гордееме што сме глобална компанија со силна локална присутност. Денес, нашата глобална работна сила претставува околу 177 националности, а повеќе од 85% од позициите во менаџментот на земјите во кои работиме се задржани од локални вработени, кои вистински ги претставуваат заедниците на кои им служиме. 

Го засилуваме нашето работно место со култура на почит и нула толеранција во сите четири столба на вклученост со соодветни политики и упатства, како што е нашата Политика на Nestlé против дискриминација, насилство и злоупотреба на работното место; Глобалното упатство за обезбедување на поддршка на вработените жртви на домашно насилство или злоупотреба; и Глобалната политика на Nestlé за поддршка на родителите, која обезбедува еднакви придобивки за родителска поддршка без разлика на полото на родителите. Исто така, имаме систем за пријавување на проблеми - Speak Up - кој овозможува на вработените да пријават свои проблеми. Непрекинато ги прегледуваме нашите политики и упатства за да се осигураме дека ги одразуваат најновите истражувања и очекувања во овие области.

Исто така, зголемуваме разбирање и свест кај вработените преку обука за несвесни предрасуди и превенција на сексуално злоупотребување. Глобално, близу 95% од нашите менаџери и околу 90% од сите вработени се подложени на овие обуки.

a man is writing on a board