Sort by
Sort by

Политика за квалитет

Подобрување на квалитетот на животот и придонес за поздрава иднина
Политика за квалитет
 

Nestlé Политика за квалитет, здравје, безбедност и одржливост на животната средина:

  1. Квалитетот е основата на нашата храна, исхрана, здравје и благосостојба.
  2. Преку квалитетот, безбедноста и одржливоста на животната средина ја придобиваме верноста на потрошувачите и стануваме нивниот прв избор.
  3. Квалитетот, Безбедноста и Животната средина се сечија обврска – Успехот се гради благодарение на луѓето.
  4. Тежнееме кон работење без грешки и отпад.
  5. Безбедноста на храната и потполната усогласеност на работењето.
 

Систем за управување со квалитетот на Nestlé

Нашиот Систем за управување со квалитет е платформата која ја користиме глобално за да гарантираме безбедност на храната, усогласување со стандардите за квалитет и создавање вредност за потрошувачите. Нашиот внатрешен систем за управување со квалитетот е ревизиран и проверен од независните сертификациски тела за да докаже согласност со внатрешните стандарди, ISO нормите, законите и регулаторните барања.

Од фарма до вишок

Нашиот систем за управување со квалитетот започнува на фарми. Имаме долга историја на соработка со земјоделците во руралните заедници за да им помогнеме да го подобрат квалитетот на нивните продукти и да усвојат еколошки одржливи земјоделски практики.

Системот за управување со квалитет не само што го обезбедува нашиот тековен пристап до висококвалитетни суровини. Исто така им овозможува на земјоделците да ги заштитат или дури и да ги зголемат своите приходи. Често животниот стандард на цели рурални заедници се зголемува како резултат на тоа. Системот помага во решавањето на клучните глобални еколошки и социјални прашања.

Квалитет по дизајн

Квалитетот се гради за време на развојот на производите според барањата на потрошувачите и следејќи ги сите безбедносни и регулаторни барања за храна. R&D мрежата на Nestlé се применува во овој "Квалитет по дизајн" за сите наши производи.

Добри производствени практики

Ние применуваме меѓународно признати Добри производствени практики (GMP) за да обезбедиме квалитет и безбедност на храната. GMP ги опфаќа сите аспекти на производството, вклучувајќи ги стандардните оперативни процедури, менаџментот и обуката на луѓето, одржувањето на опремата и ракувањето со материјалите.

Анализа на опасности и критични контролни точки

Ние го применуваме меѓународно признатиот HACCP (Hazard Analysis и Critical Control Point) систем за да обезбедиме безбедност на храната. Овој превентивен и научен систем ги идентификува, проценува и контролира опасностите кои се значајни за безбедноста на храната. Го покрива целиот процес на производство на храна од суровини до дистрибуција и потрошувачка. Нашите HACCP планови и системи се верификувани од надворешни сертификациски тела против меѓународните iso 22'000:2005/ISO 22002-1 стандарди.

Користење на потрошувачи

Нашите производи носат информации за да се осигураат дека тие се користат безбедно со највисоко ниво на квалитет за потрошувачот.

Услуги за потрошувачи

Нашата светска организација за потрошувачки услуги гарантира дека веднаш можеме да одговориме на било кое потрошувачко испитување, прашање или загриженост. Етикетите на сите производи на Nestlé го покануваат нашиот потрошувач да разговара со Nestlé, и да ја обезбедат нашата адреса или телефонски број.