Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

© 2019 Nestlé

Сите авторски права и други права на интелектуална сопственост на сите текстови, слики и други материјали на оваа веб страница се сопственост на групацијата Nestlé или се наведени со дозвола на релевантниот сопственик.

Ви е дозволено да пребарувате на оваа страница, да ги репродуцирате неговите делови со печатење, да ги преземете на хард дискот или да го дистрибуирате до други поединци. Тоа е дозволено под услов да ги задржите сите авторски права и други сопственички права, те дека погоре наведеното соопштение за трговска марка се појавува на таквите репродукции. Ниту една репродукција на делот од оваа веб страница не може да се продаде или да се дистрибуира за комерцијална корист, ниту може да се менува или вградува во други дела, публикации или веб страници.

Трговските марки, логоата, знаците и ознаките за услуги (најчесто нарекувани „трговски марки") на оваа веб страница припаѓаат на групацијата Nestlé. Ништо содржано на оваа веб страница не може да се толкува како давање на која било лиценца или право да се користи која било трговска марка на оваа веб страница. Строго е забрането да се користат/злоупотребуваат Заштитните знаци прикажани на оваа веб страница или друга содржина на оваа веб страница, освен како што е предвидено со овие Услови. Исто така ве известуваме дека групацијата Nestlé строго ќе ги спроведува своите права на интелектуална сопственост во најголема можна мера дозволена со закон, вклучувајќи го и кривичното гонење за тешки кривични дела.