Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Што треба да направам ако слушнам за повлекување на производ?

Ако барате информација за повлекување на производ од пазарот, предлагаме да стапите во контакт со службите за контакт со потрошувачите во земјата каде што живеете. Сите податоци можете да ги најдете во нашиот дел Nestlé Worldwide.