Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Рурален развој

Повеќе од една третина од вкупната светска популација се занимава со земјоделство, додека три четвртини од сиромашните ги населуваат руралните области.

Во набавката на суровини Nestlé годишно троши околу 20,4 милијарди швајцарски франци и директно соработува со околу 540.000 фармери, со цел зголемување на нивната продуктивност, заштита на животната средина и намалување на сиромаштвото. Околу 3,4 милиони луѓе кои живеат во земји во развој, заработуваат средства за живот преку нашиот синџир за снабдување, со што вршиме долготрајно позитивно влијание врз економскиот и развојот на животната средина и животниот стандард, што се рефлектира на зголемување на земјоделската и економската продуктивност на целата област или регион.

Еден од предизвиците со кој се соочуваме е прашањето околу снабдувањето со кое се намалува влијанието врз климатските промени и долготрајните социолошки прашања, како на пример, ангажирање околу потиснувањето на експлоатацијата на децата во руралните делови.

Наши цели

Благосостојбата на заедницата од која ги земаме нашите земјоделски  суровини и локалната работна сила, е од големо значење за нашиот успех. Компанијата Nestlé свесно ги идентификува најважните области во кои во најголема мера се совпаѓаат интересите на акционерите и на заедницата, и создавање вредности од кои и едните и другите би имале корист. Со тоа, компанијата вложува средства, што се однесува до талентите и капиталот, во оние подрачја што имаат највисок потенцијал за создавање заеднички вредности, и бара соработка со важни партнери во заедницата.

Преку руралниот развој, локалното вработување, поттикнувањето на практиката за одржливо производство, директното купување од малите снабдувачи и посредници, не само што настојуваме да ги заштитиме снабденоста и квалитетот на нашите суровини туку и се стремиме кон долготрајно позитивно влијание врз локалната економија и животниот стандард на луѓето во руралните заедници.

Наши активности

Во текот на 2009 година, преку техничка соработка, пренос на знаење, микрокредити во износ од 30 милиони швајцарски франци, им обезбедивме помош на директните снабдувачи и обезбедивме одговорно и постојано да снабдуваат со помош на Nestlé-кодот за снабдувачи. Наш принцип во развојот на руралните заедници е производство во земјите од кои црпеме средства. Денес, околу половина (456) од нашите единици за производство се наоѓаат во земјите во развој, пред сè во руралните области, во кои се вработени над 200.000 луѓе. Исто така, активно учествуваме во промовирање на најдобрите практики за заинтересираните групи.

Наш настап

Низ годините, Nestlé го усоврши пристапот за развој на снабдувачите и за тренинг на фармерите преку Sustainable Agriculture Initiative Nestlé (SAIN).
Иницијативата на Nestlé за одржливо земјоделството (Sustainable Agriculture Initiative Nestlé, SAIN) го регулира нашиот ангажман во земјоделските системи во смисла на обезбедување поддршка за земјоделските активности, руралниот развој, како и процесите и активностите за набавка, кои се долгорочно одржливи.
Исто така, ù даваме поддршка на индустријата за какао преку таканаречениот „какао-план“, обезбедувајќи 460 милиони швајцарски франци за кафе и какао-поседи, и ја развивме политиката за палмино масло.

Резиме за создавање заеднички вредности

  • Вредност за  Nestlé: Посигурна набавка  на поквалитетни суровини; пониски трошоци за набавка; предност на потрошувачите на нашите производи; профитабилен раст.
  • Вредност за општеството: Совети и техничка помош; поголеми приноси; подобар квалитет на посевите; намалено користење на ресурсите; зголемување на приходите; повеќе вработувања и земјоделски развој; свест кај потрошувачите за квалитетот и безбедноста на нашите производи, со практика за одржливо производство.