Sort by
Sort by

Nestlé во заедницаНашето влијание


Потполно сме ориентирани на остварување на нашата мисија. Поединците, семејствата, заедниците и целата планета претставуваат меѓусебно поврзана целина, која се состои од 42 Nestlé јавни обврски. Врз тие обврски кон општеството до крајот на 2030 ќе ги оствариме 3 главни цели кои се во склад со програма за одржлив развој.
Како работиме


Водени од нашите вредности втемелени на почитување, во соработка со нашите партнери, создаваме заедничка вредност истовремено придонесувајќи му на општеството и обезбедувајќи му долгорочен успех на нашето работење. Тоа го нарекуваме создавање заеднички вредности, кои претставуваат составен дел на нашето работење.