Nestlé известува за напредокот

Nestlé известува за напредокот

Nestlé известува за напредокот во остварувањето

на своите политики во областа Создавање на општествена вредност